Програми
ГРУПА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГНОЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ (ГЕПИ)

Цели на проекта

ГЕПИ е отворен аналитично – дискусионен форум, създаден към Програма "Европейска интеграция и регионална стабилност" на Институт "Отворено общество" - София, обединяващ усилията на представители на аналитичните центрове в страната (т.нар. think-tanks) с цел идентифициране на дългосрочни проблеми в контекста на преговорите за присъединяване на България към ЕС и членството в НАТО и предлагане на възможни решения.

Средства за реализирането на проекта

  • Провеждане на регулярни срещи за обсъждане на вътрешната и международна политика на страната и дефиниране на проблемни области, изискващи промени на съществуващите политики.
  • Изработване на периодични анализи на обстановката в страната и региона, аргументиращи необходимостта от промени на държавни политики и обществени практики и формулиране на предложения за възможни решения.
  • Формиране на тематични работни групи, включващи представители на релевантните държавни институции, неправителствени организации и медии и провеждане на обсъждания на възможните решения на идентифицираните проблеми.

Статус на проекта

В процес на реализация

Резултати

Изследвания в периода 2002-2006 година:

Интеграционният проект на следващото десетилетие: Европейската политика на сигурност и отбрана
Автора: Елица Маркова, Марин Лесенски
Предварителна оценка на регламентите в България: Досегашни практики и възможни решения в процеса на европейска интеграция
Автори: Асенка Христова, Георги Ганев, Лъчезар Богданов
Свободното движение на хора според европейските изисквания и българските представи
Автори: Божана Стоева, Виолета Костадинова, Светлана Ломева
Развитие на европейската имиграционна политика
Автори: Божана Стоева, Виолета Костадинова
"Войната срещу тероризма" и европейската интеграция
Автори: Елица Маркова, Марин Лесенски
Предварителна оценка на въздействието на законодателството
Автори: Асенка Христова, Георги Ганев, Лъчезар Богданов
Хората с увреждания и техните права в ЕС. България и нейните "невидими" граждани
Автори: Божана Стоева, Виолета Костадинова
Европейските дебати на 2003: Външнополитически и интитуционални аспекти
Автори: Елица Маркова, Марин Лесенски
Разширяването и бъдещето на ЕС
Автор: Мадлена Владимирова
Европейските фондове и България: структура на взаимоотношенията, изследвания за бъдещето, стопанско значение и потенциал
Автори: Асенка Христова, Георги Ганев, Кирил Величков, Лъчезар Богданов
Дневният ред на политическите партии и дневният ред на обществото в процеса на европейска интеграция
Автори: Светлана Ломева, Иванета Добичина
Ефекти от присъединяването на Турция към ЕС върху общия пазар и страните от Югоизточна Европа
Автори: Асенка Христова, Георги Ганев, Лъчезар Богданов
Дългият път на Турция за присъединяване към ЕС – факти и предизвикателства
Автори: Елица Маркова, Марин Лесенски
Европейският съюз – сбъднати мечти или разочарование?
Автори: Божана Стоева, Мадлен Владимирова
Анализ на въздействието на възможните сценарии за членство на България в ЕС, предвидени в Договора за присъединяване

Експерти и Партньори

Ася Кавръкова – Програмен директор, Институт Отворено общество – София – Координатор на ГЕПИ
Асенка Йонкова – Експерт, Industry Watch Group
Божана Стоева – Експерт, Център за икономическо развитие
Георги Ганев – Програмен директор, Център за либерални стратегии
Елица Маркова – Директор проекти, Институт за икономическа политика
Лъчезар Богданов – Експерт, Industry Watch Group
Марин Лесенски – Програмен директор, Институт за регионални и международни изследвания
Светлана Ломева – Изпълнителен директор, Асоциация "Българско училище за политика"
Кирил Величков – Експерт, преподавател в катедра "Европеистика", СУ "Климент Охридски"
Мадлена Владимирова – Експерт по програма ФАР

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа

Лице за контакт

Ася Кавръкова
akavrakova@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us